foto: JMOM

Støtte til JMOM

Støttebreve fra politikere, forskere og græsrødder i forbindelse med dommen over JMOM:

Økonomiske bidrag

  • 1. Maj-fonden har støttet med 3000 kroner.
  • Enhedslistens Græsrodsfond har støttet med 3000 kroner.

14. september 2000

Til Regering og Folketing

Vi har med glæde konstateret, at befolkningen flere stedet i landet aktivt vender sig mod det paradoks, der gennem alt for mange år har præget dansk trafikpolitik.

en selvmodsigende politik, der på den ende side udtrykker bekymring over trafikkens stadigt stigende samfundsproblemer i form af luftforurening, trafikulykker og støjgener, men på den anden side bruger milliarder af skattekroner på at udbygge det vejnet, der kun fremmer og befordrer endnu mere trafik i form af privatbiler og lastbiler.

Miljøminister Svend Auken har gentagne gange givet udtryk for, at vejtrafikken udgør et af landets alvorligste uløste miljøproblemer. Alligevel er regeringen i færd med en voldsom udbygning af motorvejsnettet i Danmark.

Det er således hykleri, når politikere beklager den vedvarende stigning i bilismen i Danmark. Planlovens ord og regeringens Agenda 21 hensigtserklæringer om borgerinddragelse, mulighed for indsigelser og debat inden store anlægsprojekter vedtages, følges ikke i praksis. Beslutningerne er allerede taget inden de fremlægges.

Alternative muligheder til løsning af transportbehov bliver ikke fremlagt. Senest har borgergruppen Jyder Mod Overflødige Motorveje givet udtryk for deres protest mod regeringens trafikpolitik ved, sammen med to billedkunstnere, at udsmykke en motorvejsbro ved Hammerum.

Jyder Mod Overflødige Motorveje har gennem flere år kæmpet mod en mur af tavshed fra de trafikpolitikere, der er ansvarlige for den førte trafikpolitik. Nu forsøger borger-gruppen gennem fredelig civil ulydighed at rejse den nødvendige debat.

Desværre har myndighedernes eneste svar indtil nu været at sætte restsystemet i gang med krav om domfældelse og straf.

Det er ikke et demokratisk samfund værdigt at benytte sig af krav om fængselsstraf mod borgere, der vil rejse en tiltrængt og helt nødvendig debat.

Vi skal derfor på det kraftigste opfordre regering og folketing til at gå i seriøs dialog med de borgere, der overalt i landet viser bekymring for hvor regeringens trafikpolitik fører hen.

Med venlig hilsen

Ane Bodil Søgård, forsker
Arne Lund, NOAH-trafik
Bjørn elmquist, akvokat, tidl. MF f. Rad.
Chr. Ege, sekretariatsleder, Det økologiske Råd
Claus Heinberg, lektor, RUC
Ebba Strange, tidl. MF f. SF
Ebbe Kløvedal Reich, forfatter
Jørgen Knudsen, forfatter
Knud Vilby, forfatter
Niels I. Meyer, professor
Preben Wilhjelm, lektor, RUC
Uffe Geertsen, miljøkonsulent, Det økologiske Råd

Juni 2000

Kære Jyder Mod Overflødige Motorveje
og aktivister ved Snåstrup Mølle.

Vi i Århus Nord mod Motorvejen vil hermed tilkendegive vores støtte til jeres langvarige kamp - og helt aktuelt til den aktion I kører i disse dage ved Snåstrup Mølle mod bygningen af den nye motorvej gennem Gudenådalen.
Vi synes det er meget flot, at I nu på tredie uge holder stand på ikke-voldelig vis mod entreprenørmaskinerne.
Det er enormt vigtigt, at I giver den "hellige alliance" af politikerne, Vejdirektoratet, bilist- og erhvervslobbyerne kamp til stregen, og at I til det sidste viser, at vi ikke vil accepterer vort smukke land tilplastret med motorveje.
I er et godt eksempel og en god støtte for os i vores kamp mod en motorvej igennem den smukke egådal, som det nu ser ud til, at Århus Amtsråd beslutter sig for på sit møde i dag den 13. juni.
Vi har stadig et håb om, at mennesker og miljø vil sejre over trafikhelvedet her ved egådalen, men som I selv har erfaret, så er det en lang og hård kamp.

Held og lykke med jeres aktion.
Århus Nord mod Motorvejen v/Søren Plum, formand

Juni 2000

Held og lykke med jeres aktion

Vi håber at I får skabt opmærksomhed om vejplanerne, således at borgerne i området kan få indsigt i de vilde vejplaner.

Grøn Trafik til og fra Alssund
Anders Brandt, formand

Juni 2000

Hilsen fra motorvejsramte beboere Odense-Svendborg

Foreningen motorvejsramte beboere Odense-Svendborg, er interesseorganisation for de 325 familier, som vil blive kraftigt berørt af et evt. kommende, men vedtaget, motorvejsanlæg Odense-Svendborg. Foreningen har 50 familier som medlemmer.

Vi har i dagspressen læst om jeres aktion ved Snåstrup mølle, og skal udtrykke vores sympati for jeres aktion. Det varmer, at der er nogen der gør noget aktivt.
Vi ser hvordan nationale og internationale miljølove tilsidesættes og paragrafferne bøjes når det drejer sig om anlæg af motorveje i almenvellets hellige navn. Vejdirektoratet er ikke et direktorat for bæredygtig trafik, men et direktorat der laver veje så billigt som muligt.
De tegner lige streger og får så lavet lemfældige undersøgelser som passer til stregerne. Ved graverende miljøproblemer laves simple afværgeforanstaltninger. Politikere og erhvervsfolk som har svært ved at udtale ordet miljø bruger miljøargumenter for at tromle motorvejene igennem i deres bestræbelser på at asfaltere hele Danmark, og folk der gør indsigelser overhøres.
De berørte familier får lidt medlidenhed, men overgrebene stopper ikke - "hold kæft, samarbejd, eller det bliver værst for dig selv"! Men alt dette er jo ikke nogen nyhed, og har derfor ikke pressens bevågenhed. Det er ikke en nyhed at "hund bider postbud"; men en nyhed at "postbud bider hund".
Venstreavisen Fyns Amts Avis, som bruger enhver lejlighed til at presse på for anlægsbevillinger Odense-Svendborg, omtaler i sin leder onsdag den 7. juni jeres aktion med en vis sympati. Desværrre bruger de aktionen til at forsøge at fremme motorvejen Odense-Svendborg. De skriver bl.a.:

... I Jylland har de en organisation der hedder "Jyder Mod
Overflødige Motorveje". På Fyn burde vi have en forening med navnet "Fynboer for nødvendige motorveje". I Jylland er det gået op for en masse mennesker, at hovedlandet er blevet klistret til med motorveje, som i bund og grund er overflødige, og som udelukkende er etableret som resultat af politiske studehandler. Der er nemlig slet ikke trafik til store vejanlæg, og derfor er det helt forståeligt at sindige demonstranter forleden troppede op for at protestere mod endnu et nyt stykke motorvej mellem Århus og Herning. Det er nemlig en kendsgerning, at trafikken på den nuværende vej angiveligt kun når op på halvdelen af vejens kapacitet. Det samme kan man ikke sige om den meget omtalte rute 9 på Fyn mellem Svendborg og Odense. På strækningen mellem de to fynske byer har trafikken længe været så kraftig, at den berettiger til en motorvej. Modsat i Jylland. På Fyn har vi trafikken. I Jylland har de vejene. Det er ikke logisk. Det er politisk. ...
(Fyns Amts Avis 7/5-2002)

Ak ja.
Jeres aktion er betydningsfuld for alle de motorvejsstrækninger, som er planlagt - og det er mange. Lad os stå sammen, og få en overordnet bæredygtig trafikpolitik på dagsordenen. Gå så langt I tør, og giv ikke efter for trusler.

Med største respekt
Foreningen motorvejsramte beboere Odense-Svendborg
Carl Henrik Mølgaard, formand